Dr Ivana Gavric
Mr. sci Dr Ivana Gavrić
 • Orl. spec. – subcpecijalista RINOALERGOLOG
 • Vodila odsek Rinoalergologije na ORL odelenju KBC Dr Mišović
 • Član ORL i Alergološke sekcije SLD-a
 • Član Evropskog RINOLOŠKOG udruženja
 • Od 2008. godine je član SFORL (Francusko ORL udruženje)
 • Učestvovala u radu mnogi stranih i domaćih kongresa i održala mnoga predavanja u okviru stručne edukacije iz oblasti RINOLOGIJE i RINOALERGOLOGIJE
Prof. dr Miodrag Gavrić
Prof. dr Miodrag Gavrić
 • Doktor medicine i doktor stomatologije; redovni profesor Univerziteta u Beogradu; Specijalista maksilofacijalne hirurgije; Magistar nauka i Doktor nauka.
 • Na usavršavanjima u najpoznatijim medicinskim centrima u inostranstvu proveo ukupno 18 meseci i to u: Škotskoj, Engleskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji i Kini.
 • Član je Međunarodnog udruženja oralnih i maksilofacijalnih hirurga (International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, IAOMS), Evropskog udruženja za kranio - maksilofacijalnu hirurgiju (European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, EACMFS, Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, Srpskog lekarskog društva (SLD).
 • Dugogodišnji Načelnik bolesničkog odeljenja Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju, a između 2007. i 2013. godine Upravnik Klinike. Koautor ili urednik devet udžbenika za redovne i poslediplomske studije. Objavio 43 rada u domaćim i 9 u stranim stručnim časopisima iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. Održao preko 20 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.
 • Bavi se sledećim oblastima: Dijagnostika i hirurško lečenje dobroćudnih i zloćudnih tumora usne duplje, vilica, vrata i kože lica; Oboljenja i tumori pljuvačnih žlezda; Ciste mekih i koštanih tkiva lica, vilica i vrata; Povrede lica, vilica i zuba.
 • Stalni sudski veštak za maksilofacijalno područje: povrede mekih tkiva lica, prelomi vilica, povrede zuba.
 • Pruža sledeće medicinske usluge u Ordinaciji IVAL:
  • Klinički pregled, a prema potrebi i primena nekog od savremenih dijagnostičkih postupaka (Ultrazvuk, Skener, Magnetna rezonanca, Biopsija) u cilju postavljanja krajnje dijagnoze;
  • Hirurško otklanjanje promena na sluzokoži usne dulje, u viličnoj kosti, a takođe i na koži glave I vrata uz obaveznu histo-patološku verifikaciju;
  • Biopsija limfnih čvorova vrata;
  • Hirurška korekcija ožiljaka;
  • Uvećavanje uz naglašavanje pojedinih delova usana (Hijaluronom);
  • Hirurška korekcija bora na licu;
  • Korekcija bora Botox-om;
  • Veštačenje povreda maksilofacijalnog područja
Doc dr Vladimir Žugić
Doc dr Vladimir Žugić
 • Titulu primarijusa stekao je 2005. godine.
 • Maja 2006. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga teofilina u lečenju blage, perzistentne astme” na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
 • Juna 2008. godine izabran je u zvanje asistenta na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od marta 2015. godine u zvanje docenta na istoj katedri.
 • Ekspert je iz oblasti plućne funkcije, astme i hronične opstruktivne bolesti pluća.
 • Član je European Respiratory Society (ERS), Udruženja pulmologa Srbije (UPS), Srpskog lekarskog društva (SLD) i Jugoslovenskog udruženja za sarkoidozu (YAS).
 • Usluge pulmologa:
  • a) Spirometrija
  • b) Bronho-dilatacijski test
  • c) Bronho-provokacijski test
Dr Đorđe Tomić
Dr Đorđe Tomić
 • Završio specijalizaciju iz ORL 1993. na Klinici za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju Beograd.
 • Od 1988 do 1995. radio na ORL odeljenju Opšte bolnice Užice a od 1995. do danas u ORL bolnici KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje Beograd.
 • Posebna interesovanja Pedijatrijska ORL, Rinologija, Otologija